• N 部執行長
 • Division N Director
 • Connyn Chang
 • DTM
  • N 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division N Director Club Growth
 • Connie Kang
 • CC, CL

  • N1 區執行長
  • Area N1 Director
 • Victoria  Wang
 • ACS, ALS
 • 0955-755-699
 • Shannon Lee
 • CC, ACB
 • 0930-971-977
 • Peishan Chiang
 • CC
 • Candy Chiang  Chiang
 • Steve  Hsu
 • C3
 • 0920-610-155
  • 教育副會長
  • TECO Taipei Toastmasters Club Vice President Education
  • 2016.02.26.   5282174 
 • Moore  Huang

  • N2 區執行長
  • Area N2 Director
 • Richard Lo
 • ACS, ALB
 • 0932-021-857
 • Richard Lo
 • ACS, ALB
 • 0932-021-857
 • Connie Kang
 • CC, CL
 • 林展逸
  CHAN-YI LIN
 • CC
 • 0953-278-529

 • Jimmy Hsiao
 • Kevin Tsai
 • Grace Chen
 • Lynn Yang
 • SHIH-MING WENG
 • Evan Chang

  • N3 區執行長
  • Area N3 Director
 • Jennifer, Ling-Ling Tseng
 • ACG, ALB
 • Bishop Hsu
 • ACB, CL
 • 0922-733-525
 • Judie Chu
 • CC
 • 0922-463-389
 • Iris  Chou
 • CC
 • 0960-120-290
 • Cindy Teng
 • C6
 • 0937-769-343
 • 鍾天崴
  Brian Chung
 • 0921-803-578
 • 李婉瑜
  Carole Lee