• G 部執行長
 • Division G Director
 • 許永清
  Ken Hsu
 • ACS, ALB
 • 0916-204-169
  • G 部課程品質代理執行長
  • Assistant Division G Director Program Quality
 • 李蕙娟
  Joanna Lee
 • ALB, CC
 • 0955-336-105
  • G 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division G Director Club Growth
 • 羅昌鴻
  Richard Lo
 • ACS, ALB
 • 0932-021-857
  • G 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division G Director Club Growth
 • Joyce Hu
 • ACS, CL
  • G 部行政長
  • Division G Administration Manager
 • Patrick  Tseng
 • CC, CL

  • G1 區執行長
  • Area G1 Director
 • 李麗卿
  Amy LEE
 • 張志源
  CHIH YUAN CHANG
 • CC
 • 蔡政霖
  Rex  Tsai
 • CC, CL
 • 0912-282-022
 • 陳俊翰
  Hank Chen
 • 0922-827-365
 • 楊清志
  Jih Yang
 • CC
 • 0922-149-680
 • 李麗卿
  Amy LEE
 • 胡廣琪
  PHOENIX HU

  • G2 區執行長
  • Area G2 Director
 • 陳春陽
  Henry Chen
 • ACS
 • 0939-381-197
 • Jane  Tseng
 • ACB, CL
 • 0921-629-126
 • Quentin Lee
 • CC
 • 0988-025-315
 • Joyce Hu
 • ACS, CL
 • Anita Wang
 • 0938-226-368
 • Phil Lin
 • TM
 • 0988-771-432
 • Mia Ho
 • 0912-750-895

  • G3 區執行長
  • Area G3 Director
 • 李佳瑾
  Jade Lee
 • ACB
  • G3 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area G3 Director Club Growth
 • 謝宇喬
  Josephine Hsieh
 • 0961-313-393
  • G3 區行政長
  • Area G3 Administration Manager
 • 李佳陵
  Sherry Lee
 • 0987-087-208
 • Josephine Hsieh
 • CL
 • 0961-313-393
 • Matt Lee
 • CC, CL
 • 0937-069-186
 • Nicole Ong
 • CC
 • 0910-020-518
 • Jack Shih
 • ACB, CL
 • 0980-566-601
 • Ken Wang
 • 0911-880-592
 • Emily  Chang
 • 0978-085-203

  • G4 區執行長
  • Area G4 Director
 • 胡尤美
  Mayumi  Hu
 • ACB, ALB
 • 0910-221-501
 • M. J.  Yeh
 • ACB
 • 0937-140-341
 • Ron  Chen
 • DTM
 • 0939-853-869
 • Jennifer Huang
 • CC CL
 • 0987-299-238
 • Victor Chu
 • ACS, CL
 • 0988-228-836
 • Skal Taipei Toastmaster Club Barbara Chen
 • CC, CL
 • 0982-682-368
 • PEI-YAO LI
 • CC
 • 0933-288-260
 • 夏保羅
  Paul Sharpe
 • ACS, ALS
 • 0989-855-151
 • 柯辰穎
  Alice Ko
 • CC
 • 0970-725-053