• D67 總會課程品質執行長
 • Program Quality Director
 • 陳凰櫻
  Gloria Huang-Ying Chen
 • DTM
 • 0937-081-352
  • D67 大會總召
  • Annual Conference Manager
 • 李伊婷
  Tina Li
 • ALB
 • 0926-007-623
  • D67 優質領導委員會主席
  • Quality Leadership Committee Chair
 • 蔡嬌燕
  Joy Tsai
 • PDG / DTM*2
  • D67 比賽及裁判訓練主席
  • Judge Training Chair
 • 羅昌鴻
  Richard Lo
 • DTM
 • 0932-021-857
  • D67 大會主席
  • Annual Conference Chair
 • 蘇彥儒
  Scott Su
 • CC
 • 0928-489-889
  • D67 大會主席
  • Annual Conference Chair
 • 林鈞仁
  Kevin Lin
 • ACS, CL, IP2
 • 0935-635-206
  • D67 大會主席
  • Annual Conference Chair
 • 林哲生
  Jersheng Lin
 • 0955-093-070
  • D67 Pathways 課程主席
  • Pathways Program Chair
 • 王韻齡
  YUN-LING WANG
 • EC4
 • 0966-628-297
  • D67 Pathways 課程中文分會副主席
  • Pathways Program Co-Chair Mandarin Clubs
 • 史佶峰
  Alex Shih
 • ACB
 • 0988-386-866
  • D67 Pathways 課程台客日語分會副主席
  • Pathways Program Co-Chair Taiwanese
 • 蔡惠娟
  Tsai Hui Chuan
 • DTM
 • 0936-216-411
  • D67 Pathways 課程英語分會副主席
  • Pathways Program Co-Chair English Clubs
 • 林超群
  Kevin Lin
 • ACS, ALB / DL4
 • 0929-841-864
  • D67 教育訓練主席
  • Club Quality Chair
 • 邱羽立 (和龍)
  William Chiu
 • DTM
 • 0936-896-629
  • D67 青少年領導課程主席
  • YLP Chair
 • 楊冀光
  Mike Yang
 • DTM
 • 0922-347-162
  • D67 南區青少年領導課程副主席
  • YLP Co-Chair South
 • 張艷華
  Catherine Chang
 • DTM
  • D67 北區青少年領導課程副主席
  • YLP Co-Chair North
 • 吳瑞婷
  Jo Wu
 • DTM
 • 0953-336-645
  • D67 中區青少年領導課程副主席
  • YLP Co-Chair Central
 • 洪幼齡
  Sara Hung
 • ACB,CL
 • 0928-900-905
  • D67 榮銜表揚主席
  • Recognition Chair
 • 劉雨軒
  Yu-Xian Liu
 • DTM
 • 0936-786-828
  • D67 中區演講訓練營課程副主席
  • Speechcraft Co-Chair Central
 • 陳素宜
  Sigrid Chen
 • DTM
 • 0935-871-319
  • D67 北區演講訓練營課程副主席
  • Speechcraft Co-Chair North
 • 吳家鑫
  Albert Wu
 • DTM
 • 0915-455-919