• J 部執行長
 • Division J Director
 • 李伊婷
  Tina Li
 • CL
 • 0926-007-623
  • J 部課程品質執行長
  • Assistant Division J Director Program Quality
 • 林宛瑩
  Wendy Lin
 • ALS, ACB
 • 0953-558-795
  • J 部分會成長執行長
  • Assistant Division J Director Club Growth
 • 王茗萱
  Ming Hsuan Wang
 • CC, CL
  • J 部行政長
  • Division J Administration Manager
 • 柯翔之
  HSIANG CHIH KE
 • 0987-970-382


  • J1 區執行長
  • Area J1 Director
 • 覃櫟芳
  Li-Fang Chin
 • CC
 • 0909-010-505
  • J1 區課程品質執行長
  • Assistant Area J1 Director Program Quality
 • 駱明瑜
  Ming-Yu Lo
  • J1 區分會成長執行長
  • Assistant Area J1 Director Club Growth
 • 許琇湞
  Alison Hsu
 • CC, CL
 • 0920-706-099
  • J1 區行政長
  • Area J1 Administration Manager
 • 洪鈺惠
  Phoebe Hung
 • 0911-158-790


 • 詹文賓
  WEN PIN CHAN
 • CC, CL
 • 0935-255-121
 • 劉燕琪
  YEN CHI LIU
 • CC
 • 覃櫟芳
  Lifang Chin
 • CC, CL
 • 0909-010-505
 • Alison Hsu
 • CC, CL
 • 李馨
  HSIN LI
 • 0910-594-850
 • 黃邦瑞
  Bang-Ruei Huang
 • CC, CL
 • 樊博聞
  Francisco Najar
 • 趙蓮香
  TRIEU LIEN HUONG LY


  • J2 部課程品質執行長
  • Assistant Division J2 Director Program Quality
 • 楊世傑
  Shih-Chieh Yang
 • CC, CL
 • 0973-600-534
  • J2 部分會成長執行長
  • Assistant Division J2 Director Club Growth
 • 江俊毅
  Paul Chiang
 • DTM
  • J2 區執行長
  • Area J2 Director
 • 簡惠真
  HUI CHEN CHIEN
 • CC.CL
 • 0919-564-708
  • J2 區行政長
  • Area J2 Administration Manager
 • 廖經鎬
  Ching Hao Liao
 • IP1
 • 0903-143-135


 • 廖經鎬
  CHING HAO LIAO
 • IP1
 • 0903-143-135
 • 潘月華
  YUE-HUA PAN
 • 0912-245-211
 • 李秀鳳
  Sophia Lee
 • 0933-253-720
 • 莊玉莙
  Sabrina Chuang
 • 0975-402-717
 • 劉佳瑩
  CHIA-YING LIU
 • 0982-588-448
 • 張琬菁
  Heather Chang
 • CC, CL
 • 0933-936-523
 • 吳尚清
  Henry Wu
 • ACB
 • 0921-876-688
 • 吳定蓮
  Ting - Lien Wu
 • 0900-190-537


  • J3 區執行長
  • Area J3 Director
 • ハンク・チャン
  Hank Zhang
 • ACB
 • 0919-182-029
  • J3 區課程品質執行長
  • Assistant Area J3 Director Program Quality
 • 王君揚
  Tony Wang
 • ACS, ALB
  • J3 區分會成長執行長
  • Assistant Area J3 Director Club Growth
 • 蔡惠娟
  Hui-Chuan Tsai
 • DTM
 • 0936-216-411
  • J3 區行政長
  • Area J3 Administration Manager
 • 溫政憲
  chenghsien wen
 • CL
 • 0910-366-709


 • 陳淑琴
  Dodo Chen
 • CL
 • 0975-702-958
 • 徐一綾
  Elaine Hsu
 • CC, IP1
 • 0988-280-106
 • 鄭淑霞
  Shu Hsia Cheng
 • CC CL
 • 0922-283-011
 • Wan Ying Luo
 • 李雲貞
  Yun-Jang Lee
 • ACS, ALS
 • 0911-786-038
 • 曾炎鐘
  Yan-Chung Tseng
 • CC, CL
 • 0919-596-955


  • J4 區執行長
  • Area J4 Director
 • 蘇美燕
  Amy Su
 • CC
 • 0952-831-125
  • J4 區課程品質執行長
  • Assistant Area J4 Director Program Quality
 • 李杏釔
  Allen Lee
 • CC, CL
 • 0975-188-923
  • J4 區分會成長執行長
  • Assistant Area J4 Director Club Growth
 • 王佳美
  Janet Wang
 • 0921-330-751
  • J4 區行政長
  • Area J4 Administration Manager
 • 吳允中
  Yun-Chung Wu
 • ACS, ALB
 • 0907-723-532


 • 林宛瑩
  Wendy Lin
 • ALS, ACS
 • 0953-558-795
 • 陳維明
  Wei Ming Chen
 • 0963-843-071
 • 方 偉
  WEI FANG
 • 0917-556-287
 • 謝惠虹
  HUI-HUNG HSIEH
 • 0932-354-920
 • 王佳美
  Janet Wang
 • 0921-330-751
 • 楊清志
  Jih Yang
 • CC
 • 0922-149-680
 • 莊松南
  Jason Jhuang
 • ACB, CL
 • 0910-252-465
 • 廖鳳儀
  Sunny Liao
 • ACB, ALS
 • 0910-076-773


  • J5 區執行長
  • Area J5 Director
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • ACB, CL
 • 0910-965-265
  • J5 區課程品質執行長
  • Assistant Area J5 Director Program Quality
 • 楊清志
  Jih Yang
 • CC
 • 0922-149-680
  • J5 區分會成長執行長
  • Assistant Area J5 Director Club Growth
 • 林松隊
  Sundei Lin
 • 0919-936-122
  • J5 區行政長
  • Area J5 Administration Manager
 • 蔡光明
  James Tsai
 • CL
 • 0903-331-423


 • 何雅香
  Ya-Shiang Ho
 • CC
 • 0922-696-876
 • 賀宇華
  Yvette Ho
 • 0978-620-960
 • William Lee
 • DTM
 • 0912-900-118
 • 邱黃鳳娥
  Judy Huan
 • CC
 • 0952-749-298
 • 石朝旺
  Alex Shih
 • ACB.CL
 • 0932-094-315
 • 林淑慎
  Susan Lin
 • 0952-912-360