• J 部執行長
 • Division J Director
 • 吳允中
  Yun-Chung Wu
 • ACS, ALB
 • 0973-396-766
  • J 部課程品質執行長
  • Assistant Division J Director Program Quality
 • 簡惠真
  HUI CHEN CHIEN
 • CC.CL
 • 0919-564-708
  • J 部分會成長執行長
  • Assistant Division J Director Club Growth
 • 簡夏蓉
  SHIA-RUNG JIAN
 • CL
 • 0935-772-627
  • J 部行政長
  • Division J Administration Manager
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • DTM
 • 0910-965-265


  • J1 區執行長
  • Area J1 Director
 • 江俊毅
  paul Chiang
 • DTM
 • 0983-481-014
  • J1 區行政長
  • Area J1 Administration Manager
 • 潘月華
  Yue Hua Pan
 • 0912-245-211
 • 游秀玲
  Hsiu Ling Yu
 • 0916-937-508
 • 洪猷智
  YU CHIH HUNG
 • 0970-774-381


 • 張弘郁
  Mac Chang
 • CTM, CL
 • 0928-258-923
 • 邱黃鳳娥
  Judy Huang
 • PM 2
 • 0952-749-298
 • 吳定蓮
  Gary Wu
 • 0988-228-670
 • 鍾靖汝
  Chung Nico
 • IP1
 • 0934-149-137


  • J2 區執行長
  • Area J2 Director
 • 莊松南
  Jason Jhuang
 • ACB,ALB
 • 0910-252-465
 • 方偉
  WEI FANG
 • 0917-556-287
 • 洪珮瑀
  Pei-Yu Hung
 • 0936-922-219
 • 林淑慎
  Susan Lin
 • 0952-912-360
 • 吳漢江
  Han-chiang Wu
 • 0937-020-347
 • 沈昌煒
  ChangWei Shen
 • 0989-522-217
 • 蘇冠仁
  KUAN JEN SU
 • 0911-068-338


  • J3 區執行長
  • Area J3 Director
 • 李威霖
  William Lee
 • DTM
 • 0912-900-118
  • J3 區課程品質執行長
  • Assistant Area J3 Director Program Quality
 • 李許銘
  Hsu-Ming Lee
 • DTM
 • 0933-726-672
  • J3 區分會成長執行長
  • Assistant Area J3 Director Club Growth
 • 劉佳瑩
  CHIA-YING LIU
 • PM L2
 • 0982-588-448
  • J3 區行政長
  • Area J3 Administration Manager
 • 邱黃鳳娥
  Judy Huang
 • PM 2
 • 0952-749-298


 • 廖月華
  Yueh-Hua Liao
 • CL
 • 0958-659-651
 • 李許銘
  Hsu-Ming Lee
 • DTM
 • 0933-726-672
 • 趙令約
  Frank Chao
 • PM2
 • 0937-972-859
 • 賀宇華
  Yvette Ho
 • LD3
 • 紀廷樺
  Teng-Hua Chi
 • DTM
 • 0935-696-550
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • DTM
 • 0910-965-265