• J 部執行長
 • Division J Director
 • 林宛瑩
  Wendy Lin
 • ACS, ALS, DL3
 • 0953-558-795
  • J 部課程品質執行長
  • Assistant Division J Director Program Quality
 • 楊清志
  Jih Yang
 • ALB, ACB
 • 0922-149-680
  • J 部分會成長執行長
  • Assistant Division J Director Club Growth
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • ACG, ALS, LD3
 • 0910-965-265
  • J 部行政長
  • Division J Administration Manager
 • 吳允中
  Yun-Chung Wu
 • ACS, ALB, MP1
 • 0973-396-766


  • J1 區執行長
  • Area J1 Director
 • 張弘郁
  Mac Chang
 • CTM, CL
 • 0928-258-923
  • J1 區課程品質執行長
  • Assistant Area J1 Director Program Quality
 • 楊世傑
  Jerry Yang
 • CC, CL
 • 0973-600-534
 • 潘月華
  YUE HUA PAN
 • 0912-245-211
 • 游秀玲
  HSIU LING YU
 • L-2
 • 0916-937-508


 • 黃教聰
  CHIAO-TSUNG HUANG
 • CC CL
 • 0966-583-975
 • 黃教聰
  CHIAO-HUANG HUANG
 • CC CL
 • 0966-583-975
 • 溫千泓
  Scott Wen
 • 0972-775-812
 • 林秀靜
  Judy Lin
 • 0955-561-096


  • J2 區執行長
  • Area J2 Director
 • 鄭安茹
  Ruby Cheng
 • CC, CL
 • 0932-354-705
 • 吳秋心
  susu Wu
 • 0910-192-618
 • 吳允中
  Yun-Chung Wu
 • PM1
 • 0973-396-766
 • 吳秋心
  susu Wu
 • 0910-192-618
 • 吳允中
  Yun-Chung Wu
 • PM1
 • 0973-396-766
 • 簡惠真
  HUI CHEN CHIEN
 • CC.CL
 • 0919-564-708
 • 吳漢江
  韓江 五
 • 0937-020-347
 • 陳啟倫
  South Chen
 • 0927-120-662


  • J3 區執行長
  • Area J3 Director
 • 李許銘
  Hsu-Ming Lee
 • LC3
 • 0933-726-672
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • ACG, ALS
 • 0910-965-265
 • 郭子俊
  David Kuo
 • CC
 • 0909-818-820
 • 邱黃鳳娥
  Judy Huang
 • 0952-749-298
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • ACG, ALS
 • 0910-965-265
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • ACG, ALS
 • 0910-965-265
 • 紀廷樺
  Teng-Hua Chi
 • DTM
 • 0935-696-550