• G 部執行長
 • Division G Director
 • 胡瑞嬋
  Joyce Hu
 • DTM
 • 0989-208-008
  • G 部課程品質執行長
  • Assistant Division G Director Program Quality
 • 許永清
  Ken Hsu
 • DTM
 • 0916-204-169
  • G 部分會成長執行長
  • Assistant Division G Director Club Growth
 • 陳韵雅
  Barbara Chen
 • ACB, ALB
 • 0982-682-368
  • G 部行政長
  • Division G Administration Manager
 • 胡尤美
  Mayumi Izuno Hu
 • ACG, ALB
 • 0910-221-501


  • G1 區執行長
  • Area G1 Director
 • Julia Hsu
 • ACS, CL
 • 0928-831-018
  • G1 區分會成長執行長
  • Assistant Area G1 Director Club Growth
 • 史佶峰
  Alex Shih
 • ACB
 • 0988-386-866
 • 洪薪淳
  Dennis Hung
 • CC, CL
 • 0913-221-055
 • Ruby Chou
 • CC


 • 張宇瑄
  Vicky Chang
 • 0905-263-211
 • 林鈞仁
  Kevin Lin
 • ACB
 • 劉靜
  Jenny Liu
 • CC, CL
 • 0988-668-486
 • 謝宜婷
  Tina Xie
 • 0989-933-072


  • G2 區執行長
  • Area G2 Director
 • Mia Ho
 • CC, CL
  • G2 區課程品質執行長
  • Assistant Area G2 Director Program Quality
 • Elaine Hsu
 • CC
 • 0988-280-106
  • G2 區分會成長執行長
  • Assistant Area G2 Director Club Growth
 • 王致凱
  Fernando Wang
 • CC
 • 0935-000-861
  • G2 區行政長
  • Area G2 Administration Manager
 • Jackie Pickering
 • 0975-696-940


 • KUEI YU LAN
 • ACS
 • Rachel Lin
 • Anna Kuo
 • CC
 • 0911-111-454
 • Fernando Wang
 • 0935-000-861
 • Yiying Chen
 • CC, CL
 • William Chen


  • G3 區執行長
  • Area G3 Director
 • 連明怡
  Betty Lien
 • ACG, ALB
 • 0936-964-337
  • G3 區課程品質執行長
  • Assistant Area G3 Director Program Quality
 • Leo Hsieh
  • G3 區分會成長執行長
  • Assistant Area G3 Director Club Growth
 • 張書鳳
  Susan Chang
 • CC, CL
 • 0922-378-402
  • G3 區行政長
  • Area G3 Administration Manager
 • Steven Liu
 • CC


 • Vincent Lin
 • 0970-657-883
 • Matt Lee
 • ACB, ALB
 • Susan Chang
 • CC, CL
 • 0922-378-402
 • Christina Chang
 • ACB, ALB
 • Jami Chang
 • 0903-649-389
 • Eva Chang
 • 0966-558-977


  • G4 區執行長
  • Area G4 Director
 • 曾志宏
  Patrick Tseng 
 • CC, CL
 • 0918-211-419
 • Theresa Liu
 • ACS, CL
 • 0933-941-771
 • Richard McLellan
 • CC
 • 0986-010-853
 • Lucia Wang
 • ACS, CL
 • 0928-394-002
 • Victor Chu
 • ACS, ALB
 • 0988-228-836
 • DONNA LO
 • CC
 • 0939-176-162
 • Alex Wen
 • 0912-338-677