• G 部執行長
 • Division G Director
 • 洪薪淳
  Dennis Hung
 • CC,CL
 • 0913-221-055
  • G 部課程品質執行長
  • Assistant Division G Director Program Quality
 • Tirina Chen
 • CC, CL, PI2
  • G 部分會成長執行長
  • Assistant Division G Director Club Growth
 • 史佶峰
  Alex SHIH
 • 0988-386-866


  • G1 區執行長
  • Area G1 Director
 • 劉靜
  Jenny Liu
 • ACB
 • 0988-668-486
 • William Lin
 • CC, CL
 • Jean Lin
 • Shelley Chang
 • 朱禹丞
  Daniel Chu
 • 劉健平
  Kevin Liu
 • 林品貝
  Sally Lin


  • G2 區執行長
  • Area G2 Director
 • 謝宜婷
  Tina Hsieh
 • CC, CL
 • Fernando Wang
 • CC
 • 0935-000-861
 • Kevin Ho
 • DTM
 • 0912-570-260
 • Elaine Hsu
 • IP2
 • 0988-280-106
 • David Liao
 • DTM
 • 0922-415-674
 • 林慕平
  Bruce Lin
 • TM
 • 0987-722-268
 • 鄭乃勻
  Sara Cheng
 • 0975-732-879


  • G3 區執行長
  • Area G3 Director
 • 邱莘幃
  Shin Wei Khoo
 • DL5
 • 0902-446-603
  • G3 區課程品質執行長
  • Assistant Area G3 Director Program Quality
 • Susan Chang
 • ACB, CL, IP2
  • G3 區分會成長執行長
  • Assistant Area G3 Director Club Growth
 • 劉訓昊
  Larry Liu
 • ACB,ALB
 • 0928-071-734
 • Louie Cheng
 • 0917-649-489
 • Ben Wang
 • DL
 • 0939-920-039
 • Steven Wu
 • Rachel HSU
 • IP1
 • Rachel HSU
 • IP1
 • Tina Liao
 • John Wei
 • 0912-900-389


  • G4 區執行長
  • Area G4 Director
 • 林鈞仁
  Kevin Lin
 • ACS, CL, IP1
 • 0935-635-206
  • G4 區分會成長執行長
  • Assistant Area G4 Director Club Growth
 • 楊惠強
  Johny Yang
 • 0970-899-447
 • Ron Chen
 • DTM
 • 0939-853-869
 • Richard McLellan
 • CC, CL
 • 0986-010-853


 • Carol Chen
 • CC, CL
 • 0930-544-155
 • CHIA LIN LEE
 • CC
 • 0987-087-208
 • Albert Tsou
 • 0927-880-898
 • Daniel Kuo
 • CC
 • 0926-808-054