• F 部執行長
 • Division F Director
 • 蔡曜同
  Amos Tsai
 • 0987-486-140
  • F 部課程品質執行長
  • Assistant Division F Director Program Quality
 • 陳漢芳
  Han Fang Chen
 • CC,CL
 • 0953-201-850
  • F 部分會成長執行長
  • Assistant Division F Director Club Growth
 • 巫昕穎
  Amy Wu
 • CL
 • 0961-123-158


  • F1 區執行長
  • Area F1 Director
 • 李沛臻
  Peipei Lee
 • 0923-638-515
  • F1 區課程品質執行長
  • Assistant Area F1 Director Program Quality
 • 黃俊卿
  Drinking DrinkingHuang
 • ACB
 • 0919-138-404
  • F1 區分會成長執行長
  • Assistant Area F1 Director Club Growth
 • 高榮利
  Jung-Li Kao
  • F1 區行政長
  • Area F1 Administration Manager
 • 許慧君
  June Hsu


 • 郭家富
  Jeff Kuo
 • 0918-172-630
 • 紀政助
  Allan Ji
 • CC
 • 0931-460-341
 • 李沛臻
  Peipei Lee
 • LD2
 • 0923-638-515
 • 吳怡瑩
  YI-YING WU
 • 0985-661-781
 • 陳君琪
  Chun-Chi Chen
 • LD1
 • 0989-224-988
 • 詹秋珠
  Chiou-Ju Jan
 • EC1
 • 0921-357-116


  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • 陳俊彬
  JIUUN BIN CHERN
 • ACB
 • 0972-699-273
  • F2 區課程品質執行長
  • Assistant Area F2 Director Program Quality
 • 劉羿宏
  Yihong Liou
 • 0978-632-767
  • F2 區分會成長執行長
  • Assistant Area F2 Director Club Growth
 • 何燦誠
  Tsan Cheng Ho
 • ACB
 • 0931-822-892
  • F2 區行政長
  • Area F2 Administration Manager
 • 許芳芬
  SHARlNG HSU
 • CL
 • 0931-075-621


 • 蔡振安
  Chen An Tsay
 • 0928-338-873
 • 陳品元
  PINYUAN CHEN
 • CC
 • 0952-323-272
 • 洪淑娟
  Shu-Chuan Hong
 • DTM
 • 0934-256-128
 • 張䕒云
  Chia Yun Chang
 • 0912-815-982
 • 許莉屏
  Michelle Hsu
 • 洪悅瑜
  Alisa Hung


  • F3 區執行長
  • Area F3 Director
 • 陳永翔
  YONG-XIANG CHAN
 • CL
 • 0911-661-198
  • F3 區課程品質執行長
  • Assistant Area F3 Director Program Quality
 • 石富升
  FU SHENG SHIH
 • 0928-754-570
  • F3 區分會成長執行長
  • Assistant Area F3 Director Club Growth
 • 張永盛
  CHUN HSIUNG CHANG
 • 0989-201-099
  • F3 區行政長
  • Area F3 Administration Manager
 • 巫澤宇
  TSE YU WU
 • 0933-508-745


 • FU SHENG SHIH
 • 廖麟嶸
  LIN-RONG LIAO
 • 0985-856-162
 • 張永盛
  CHUN HSIUNG CHANG
 • 0989-201-099
 • 張美玲
  Mei Ling Chang
 • 0910-492-909
 • 張富棋
  Key Chang
 • 0966-947-171
 • 王美麗
  Yizhu Wang
 • ACB,CL
 • 0932-680-679


  • F4 區執行長
  • Area F4 Director
 • 賴彥志
  Michael Lai
 • CC,CL
 • 0982-235-049
  • F4 區課程品質執行長
  • Assistant Area F4 Director Program Quality
 • 張賀賀
  He He Chang
 • 0928-379-993
  • F4 區分會成長執行長
  • Assistant Area F4 Director Club Growth
 • 洪景鵬
  Ching Peng Hung
 • CC,CL
  • F4 區行政長
  • Area F4 Administration Manager
 • 賴羿方
  YI-FANG LAI
 • 0911-948-768


 • 吳慶現
  Cing Sian Wu
 • PM1
 • 0931-291-153
 • 傅隆豪
  LONG HAO FU
 • 0968-757-803
 • 蒲美華
  MEI -HUA PU
 • CC,CL
 • 0919-098-058
 • 張賀賀
  He He Chang
 • EC2
 • 0928-379-993
 • 張嘉哲
  Jim Chang
 • IP2
 • 0918-825-152
 • 黎芳琪
  Fang Chi Li
 • 0900-253-647
 • 何惠娟
  HUI CHUAN HO
 • 0921-710-353
 • 王湘虹
  Nsiang Hung Wang
 • 0933-426-090