• E 部執行長
 • Division E Director
 • Albert Wu
 • DTM


  • E1 區執行長
  • Area E1 Director
 • Sindy Chen
 • 0955-581-983
 • Jane Hsieh
 • Lionel Lee
 • 0975-828-183
 • Clare Lu
 • CL, ACB
 • 0928-066-102
 • Shekhar Kakade
 • C4
 • York You
 • Bachir Bastien
 • CC
 • 0978-072-482
  • 會長
  • UBI Group Toastmasters Club President
  • January 01, 1970   6988960 
 • Jalon Tai
  • 教育副會長
  • UBI Group Toastmasters Club Vice President Education
  • January 01, 1970   6988960 
 • Cheng-Yu Tsai


  • E2 區執行長
  • Area E2 Director
 • Roger Jean
 • ACS, ALB
 • Stephen Hsieh
 • 0987-578-061
 • Judy Wu
 • 0926-016-269
 • Liu Yawen
 • 0920-509-270
 • Teddy Chen
 • Chloe Yi
 • 0966-526-074
 • King Shun MA


  • E3 區執行長
  • Area E3 Director
 • Bryant Liu
 • YuanTing Lee
 • 0927-183-031
 • John Huang
 • 0932-036-462
 • Scott Wen
 • ACB, ALB
 • 0972-775-812
 • Sam Lo
 • 0930-950-787
 • Li-Wei Yu
 • CC, CL
 • 0988-272-115
 • Celine Chiu
 • 0910-055-815
 • Sean Chiang
 • 0955-710-638
 • Richard Shen
 • 0937-994-394
 • Pacy Huang
 • 0976-755-706
 • Lisa Chi
 • 0989-695-587