• M 部執行長
 • Division M Director
 • Jeff Chou
 • ACB, ALB
 • 0937-708-491

  • M1 區執行長
  • Area M1 Director
 • Yu-Hsuan KU
 • 0983-810-538
 • Ann Wu
 • Elfie Huang
 • 0912-581-028
 • Eric Ma
 • 0983-884-077

  • M2 區執行長
  • Area M2 Director
 • Zhen Rong Kuo
 • 0983-855-899
 • Annie Cheng
 • CC & CL
 • 0922-763-091
 • Jeremy Wu
 • KUO SHOU LEE
 • 0911-800-769

 • Vivian  Lo
 • 0958-459-689
 • Linda Hou
 • 0921-864-310
 • Annie Huang
 • 9753-003-06
 • David Cheng
 • 0919-284-608

  • M3 區執行長
  • Area M3 Director
 • Jason Y. W. Lee
 • CC, CL
 • John Chiu
 • 0911-222-743
 • Jeremy Jahn
 • I-Hua Su

 • Eric Wu
 • CC
 • 0988-791-616
 • Iris Hsu

 • Kiwi Lin
 • Kenneth Wu
 • 0918-361-190
  • 會長
  • Dell Taiwan Toastmasters Club President
  • 2015.09.01.   4911670 
 • Carina Ku
  • 教育副會長
  • Dell Taiwan Toastmasters Club Vice President Education
  • 2015.09.01.   4911670 
 • Sunny Taur
 • CC

 • Jeff Lu
 • Vivian Ke