• K 部執行長
 • Division K Director
 • Vincent Chang
 • CC, CL
 • 0937-357-958
  • K 部行政長
  • Division K Administration Manager
 • Martha Lo
 • DTM
 • 0933-356-365

  • K1 區執行長
  • Area K1 Director
 • Teresa Liang
 • CC, CL
 • 0985-107-599
  • K1 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area K1 Director Program Quality
 • Ally (Ya Ting) Ho
 • CC
 • 0972-991-367
  • K1 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area K1 Director Club Growth
 • Cher  Yang
 • ACB, CL
  • K1 區行政長
  • Area K1 Administration Manager
 • Michelle Chiang
 • 0987-267-363

 • Helen Yang
 • 0928-418-013
 • Sarah  Yang
 • CC
 • 0937-149-063
 • Amy  Lin
 • ACB, CL
 • 0937-574-330
 • Woody Wu
 • 0939-985-950
  • 勤美 會長
  • Charming Toastmasters Club President
  • 2009.10.27.   1405251 
 • Lillian Huang
 • ACS, CL
 • Winnie  Yu
 • CL

  • K2 區執行長
  • Area K2 Director
 • Randolph Yu
 • 0983-985-966
  • K2 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area K2 Director Program Quality
 • Chien-Yu Huang
 • CL
 • 0975-727-176
  • K2 區行政長
  • Area K2 Administration Manager
 • Vanessa Wu
 • CL
 • 0910-053-246
 • David Chou
 • ACS, CL
 • 0918-629-090
 • Jersey Su
 • CC
 • 蔡欣樺
  Kelly  Tsai
 • CC
 • 涂秀琴
  Joyce Tu
 • CC, CL
 • 0939-312-009
 • Nana Tsou
 • 0916-640-690
 • Joshua Tsai
 • 0910-410-977

  • K3 區執行長
  • Area K3 Director
 • Vivian Lo
 • CC, CL
 • 0910-415-996
  • K3 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area K3 Director Program Quality
 • Christine Lin
  • K3 區行政長
  • Area K3 Administration Manager
 • Amelie Chen
 • CL
 • 0910-787-651
 • Martha  Lo
 • DTM
 • 0933-356-365
 • Julia Tseng
 • 0963-012-662
 • Karl  Gong
 • ACB , CL
 • Ken Chen
 • 0910-843-961
 • 洪惠齡
  Helen  Hung
 • 0928-681-918
 • 陳美珍
  Dinger Chen
 • ACG
 • 0960-339-973
 • Jackie Ku
 • 0912-562-445
 • Christine Lin
 • 0972-690-370