• J 部執行長
 • Division J Director
 • 楊思薇
  Vivian  Yang
 • CC, CL
 • 0928-896-141
  • J 部課程品質代理執行長
  • Assistant Division J Director Program Quality
 • 趙介銘
  Jimmy  Chao
 • CC.CL
 • 0921-347-178
  • J 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division J Director Club Growth
 • 陳佩儒
  Peiju Chen
  • J 部行政長
  • Division J Administration Manager
 • 林月珍
  Lisa Lin
 • ACB, ALB
 • 0960-763-017

  • J1 區執行長
  • Area J1 Director
 • 張佩榛
  Martina  CHANG
 • CC
 • 0982-822-216
  • J1 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area J1 Director Program Quality
 • 吳允中
  YUN-CHUNG WU
 • ACB, CL
 • 0939-063-016
  • J1 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area J1 Director Club Growth
 • 林彥宇
  Tommy Lin
 • CC, CL
 • 0935-130-536
  • J1 區行政長
  • Area J1 Administration Manager
 • 黃意絢
  Yi-Hsuan Huang
 • 0958-311-402

 • 吳宗儒
  Andrew Wu
 • 0975-300-667
 • 陳仁杰
  CHIEN JEN CHEN
 • 0922-908-039
 • 簡明輝
  Avis Chien
 • 0900-190-923
 • 鄭安茹
  Teresa Cheng
 • 0932-354-705
 • 李伊婷
  Tina Li
 • 0926-007-623
 • 沈品妡
  PIN SIN SHEN
 • CC、CL
 • 0911-883-081
 • 張可芸
  Caroline Kiang
 • DTM, 傑出會員
 • 0981-083-978
 • 鄭茜文
  Chien-Wen Cheng
 • CC
 • 0972-293-672

  • J2 區執行長
  • Area J2 Director
 • 李福利
  FU-LI Lee
 • 0988-831-443
 • 宋玟萱
  Wendy  Song
 • 0919-315-248
 • 楊世傑
  Shih-Chieh  Yang
 • 0913-570-528
 • 王健宇
  JIAN YU WANG
 • 0927-980-639
 • 黃亮戩
  LIANG-CHIEN HUANG
 • 0936-046-393
 • 簡夏蓉
  HSIA-JUNG CHIEN
 • 0935-772-627
 • 吳定蓮
  Robin Wu
 • 0988-228-670

  • J3 區執行長
  • Area J3 Director
 • 黄傳尹
  Chuan-Yin Huang
 • CC
 • 0922-339-141
  • J3 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area J3 Director Club Growth
 • 傅鳳珠
  FENG-CHU Fu
 • ACB
 • 鄒進昌
  Albert  Tsou
 • CC
 • 0986-976-232
 • 陳淑琴
  Dodo Chen
 • 0975-702-958

 • 劉 松 貴
  Edward SungKwei  Liu
 • ACB
 • 0933-551-898
 • 楊寛賜
  Juan-Szu Yang
 • CC
 • 0925-217-023
 • 馮建中
  chien-chung Feng
 • 0933-654-566
 • 王君揚
  Tony Wang
 • ACB/CC
 • 0987-770-752
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • CC
 • 0910-965-265
 • 蔡光明
  James Tsai
 • 0903-331-423

  • J4 區執行長
  • Area J4 Director
 • 林宛瑩
  Wendy Lin
 • ACS, CL
 • 0953-558-795
  • J4 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area J4 Director Program Quality
 • 張弘郁
  Mac Chang
 • CTM, CL
 • 0928-258-923
  • J4 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area J4 Director Club Growth
 • 莊松南
  Jason Chuang
 • ACB, CL
 • 0910-252-465
 • 高培文
  Owen Kao
 • CL
 • 0982-168-822
 • 林宜慧
  Elisa Lin
 • 0981-103-317
 • 李杏釔
  Xing yi lee
 • CC
 • 0975-188-923
 • 蘇美燕
  Amy Su
 • 廖鳳儀
  Sunny Liao
 • ACB, ALB
 • 0910-076-773
 • 莊松南
  Jason Chuang
 • AC
 • 0910-252-465