• J 部執行長
 • Division J Director
 • 陳敏楨
  Michael Ginkgo Chen
 • ACG, ALS
 • 0936-758-577
  • J 部課程品質代理執行長
  • Assistant Division J Director Program Quality
 • 吳允中
  Yun-Chung Wu
 • ACS, CL
 • 0939-063-016
  • J 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division J Director Club Growth
 • 張佩榛
  Martina Chang
 • ACB, ALB
 • 0982-822-216
  • J 部行政長
  • Division J Administration Manager
 • 林宛瑩
  Wendy Lin
 • ACS, CL
 • 0953-558-795


  • J1 區執行長
  • Area J1 Director
 • 李伊婷
  Tina Li
 • CL
 • 0926-007-623
  • J1 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area J1 Director Program Quality
 • 林顯洋
  Sian-Yang Lin
 • 0963-316-913
  • J1 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area J1 Director Club Growth
 • 鄭茜文
  Chien-Wen Cheng
 • CC
 • 0972-293-672
 • 周誠威
  Cheng Wei Zhou
 • CC
 • 0988-714-187
 • 詹文賓
  WEN PIN CHAN
 • CC
 • 0935-255-121
 • 鄭安茹
  Teresa CHENG
 • 0932-354-705
 • 趙介銘
  Jimmy Chao
 • 0921-347-178
 • 沈品妡
  Pin-Sin Shen
 • CC、CL
 • 0911-883-081
 • 許勝昱
  Sheng Yu Syu
 • CC
 • 0918-847-893
 • 鄭茜文
  Chien-Wen Cheng
 • CC
 • 0972-293-672
 • 李庭萱
  Angel Li
 • DTM
 • 0953-960-786


  • J2 區執行長
  • Area J2 Director
 • 簡夏蓉
  Maggie Chien
 • CL
 • 0935-772-627
  • J2 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area J2 Director Program Quality
 • 王健宇
  JAIN YU WANG
 • CC
 • 0927-980-639
  • J2 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area J2 Director Club Growth
 • 錢君宜
  Catherina Chien
 • CC
 • 0982-249-045
  • J2 區行政長
  • Area J2 Administration Manager
 • 吳定蓮
  Ting Lien Wu
 • 0900-190-537


 • 楊世傑
  Shih-Chieh Yang
 • CL
 • 0913-570-528
 • 李育享
  YU SIANG LI
 • 0983-262-508
 • 范明龍
  無英文名姓 無英文名姓
 • 無任何演講員榮銜
 • 張琬菁
  Wan-Ching Chang
 • 0933-936-523
 • 胡仁禧
  Ren-Si Hu
 • 0905-031-391
 • 洪沛羽
  PEI-YU HUNG
 • 0912-590-980
 • 楊宗儒
  Tsung Ju Yang
 • CC
 • 0980-857-221


  • J3 區執行長
  • Area J3 Director
 • 劉松貴
  Sungkwei Liu
 • ACS
 • 0933-551-898
  • J3 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area J3 Director Program Quality
 • 馮建中
  Chien-Feng Feng
 • 0933-654-566
  • J3 區行政長
  • Area J3 Administration Manager
 • 張慶賢
  Rock Chang
 • CC
 • 0910-965-265
  • J3 區行政長
  • Area J3 Administration Manager
 • yupao Lee
 • CC
 • 0963-515-866


 • ハンク・チャン張哲如
  Hank Zhang
 • 0919-182-029
 • 温政憲
  Chenghsien Wen
 • 0910-366-709
 • 黃教聰
  Chiao-tsung Huang Huang
 • 0966-583-975
 • 林松隊
  Sundei Lin
 • 0919-936-122
 • 陳怡如
  Yi-Lu Chen
 • ACB, ALB
 • 0901-019-098
 • 簡淑
  Shu Chien
 • CC
 • 0928-908-353
 • 蔡光明
  James Tsai Tsai
 • CC
 • 0903-331-423
 • 羅威倫
  Wei Luen Luo
 • CC
 • 0937-106-592
 • 梁炎興
  Yen Shing Liang
 • ALB, ACB
 • 0934-257-881
 • 黃淑容
  SHU JUNG HUANG
 • 0953-174-988


  • J4 區執行長
  • Area J4 Director
 • 張梅玉
  Chang Mei Yu Chang
 • CL
 • 0973-883-008
  • J4 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area J4 Director Club Growth
 • 莊松南
  Jason Chuang
 • ACB, CL
 • 0910-252-465
  • J4 區行政長
  • Area J4 Administration Manager
 • 李杏釔
  Allen Lee
 • CC
 • 0975-188-923
 • 林宜慧
  Elisa Lin
 • 0981-103-317
 • 劉俞君
  Adi Liu
 • 0980-475-749
 • 蘇美燕
  Amy Su
 • 0952-831-125
 • 李杏釔
  Allen Lee
 • CC
 • 0975-188-923
 • 簡明輝
  Avis Chien
 • CL
 • 0900-190-923