• G 部執行長
 • Division G Director
 • 胡尤美
  Mayumi Izuno Hu
 • ACS, ALB
 • 0910-221-501
  • G 部課程品質代理執行長
  • Assistant Division G Director Program Quality
 • 劉靜
  Jenny Liu
 • 0988-668-486
  • G 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division G Director Club Growth
 • 許永清
  Ken Hsu
 • DTM
 • 0916-204-169
  • G 部行政長
  • Division G Administration Manager
 • 李麗卿
  Amy LEE


  • G1 區執行長
  • Area G1 Director
 • 史佶峰
  Alex Shih
 • CC
 • 0988-386-866
 • 蔡政霖
  Rex Tsai
 • ACB, ALB
 • 0912-282-022
 • 洪薪淳
  Dennis Hung
 • 0913-221-055
 • 胡廣琪
  Phoenix Hu
 • 黃品皓
  Paul HUANG
 • 黃瑞祥
  Douglas Huang
 • DTM
 • 黃繼宥
  Jones Huang


  • G2 區執行長
  • Area G2 Director
 • Jane Tseng
 • ACB, CL
 • Roy Hung
 • CC
 • 0953-943-686
 • Jane Tseng
 • ACB, CL
 • Joe Yang
 • Jim Wang
 • Mia Ho
 • CL
 • 0912-750-895
 • Yiying Chen


  • G3 區執行長
  • Area G3 Director
 • 張書鳳
  Susan Chang
 • CC
  • G3 區行政長
  • Area G3 Administration Manager
 • Jade Lee
 • ACB
 • Leo Hsieh
 • TBC
 • 0921-556-365
 • Alice Chan
 • TBC
 • 0917-242-001


 • Christina Chang
 • ACB, ACL
 • 0926-036-658
 • Sherry Lee 
 • CC
 • 0987-087-208
 • Joey Chiang
 • TBC
 • Ken Wang
 • TBC
 • 0911-880-592


  • G4 區執行長
  • Area G4 Director
 • Barbara Chen
 • ACB, CL
 • 0982-682-368
  • G4 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area G4 Director Program Quality
 • 羅秋華
  DONNA LO
 • CC
 • 0939-176-162
  • G4 區行政長
  • Area G4 Administration Manager
 • 張碧真
  Pi Chen Chang
 • ACB, CL
 • 9331-034-91
 • Pearl Yang
 • ACS
 • 0939-106-727
 • Barbara Chen
 • ACB, CL
 • 0982-682-368
 • Victor Chu
 • ACS, CL
 • 0988-228-836
 • Sandy Wu
 • ACB
 • Patrick Li
 • 0933-288-260
 • DONNA LO
 • CC
 • 0939-176-162