• F 部執行長
 • Division F Director
 • 劉雨軒
  Yu-xian Liu
 • ACB, ALB
 • 0936-786-828
  • F 部課程品質代理執行長
  • Assistant Division F Director Program Quality
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACS, ALS
 • 0932-818-208
  • F 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division F Director Club Growth
 • 莊宗田
  Zong-Tian Jhuang
 • CC, CL
 • 0937-251-683
  • F 部行政長
  • Division F Administration Manager
 • 張紜禎
  Yun-Chen Chang
 • CC
 • 0910-535-061

  • F1 區執行長
  • Area F1 Director
 • 龔敏慧
  Anna Kung
 • CC,CL
 • 0910-708-677
  • F1 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F1 Director Program Quality
 • 曾雅琪
  Villy  Tseng
 • CC, CL
 • 0922-801-399
  • F1 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F1 Director Club Growth
 • 李光紘
  Kuang-Hung Li
 • CC, CL
 • 0952-191-286
  • F1 區行政長
  • Area F1 Administration Manager
 • 楊月媚
  Yueh-Mei Yang
 • CC, CL
 • 0932-595-040

 • 蔡世峰
  Steve Tsai
 • CC ACL
 • 0936-330-886
 • 黃俊卿
  Jun Qung Huang
 • 0919-138-404
 • 賴秀琴
  Sita Lai
 • 0932-505-843
 • 方麗慈
  Lisa  Fang
 • CC
 • 0918-958-800
 • 張大友
  David  Chang
 • CC、CL
 • 0977-052-188
 • 林淑湄
  Judy Lin
 • 0911-118-875

  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • 陳品元
  PIN YUAN CHEN
 • C.C
 • 0952-323-272
  • F2 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F2 Director Program Quality
 • 梁芸茜
  Yun Qian Liang
 • CC
 • 0935-122-881
  • F2 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F2 Director Club Growth
 • 蔡振安
  Chen-An Jsay
 • 0928-338-873
  • F2 區行政長
  • Area F2 Administration Manager
 • 劉慧如
  Hui Ju Liu
 • CC
 • 0920-265-066

 • 何燦誠
  TSAN-CHENG HO
 • 0931-822-892
 • 陳俊彬
  JIUNN BIN CHERN
 • 0972-699-273
 • 陳姿如
  TZU JU CHEN
 • 0911-027-737
 • 沈祥立
  Lift Shen
 • 0919-040-521

  • F3 區執行長
  • Area F3 Director
 • 張健和
  Chien Huo Chang
 • CC, ALB
 • 0932-542-654
  • F3 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F3 Director Program Quality
 • 邱錫銘
  Hsi Ming Chiu
 • CC
 • 0980-409-083
  • F3 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F3 Director Club Growth
 • 鐘政凱
  Jheng Kai Jhong
 • 0921-650-201
  • F3 區行政長
  • Area F3 Administration Manager
 • 張斯雲
  Nancy Chang
 • ACB, ALB
 • 0911-757-821

 • 謝采純
  Tsai-Chun Hsieh
 • 0905-353-577
 • 周麗珠
  LI-CHU CHOU
 • CL
 • 0988-377-158
 • 邱錫銘
  King Chiu
 • CC, CL
 • 0980-409-083
 • 蕭松路
  SUNG-LU HSIAO
 • 0933-472-709
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACS,ALB
 • 0932-818-208
 • 鐘政凱
  Cheng kai Chung
 • 0921-650-201

  • F4 區執行長
  • Area F4 Director
 • 林琍葳
  Li Wei Lin
 • CC, CL
 • 0970-613-759
  • F4 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F4 Director Program Quality
 • 張嘉真
  Chia-Chen Chang
 • CC, CL
 • 0930-893-894
  • F4 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F4 Director Club Growth
 • 謝澄賢
  Cheng-Hsien Hsieh
 • CC, CL
 • 0921-355-209
  • F4 區行政長
  • Area F4 Administration Manager
 • 陳志豪
  Chih-Hau Chen
 • CC, CL
 • 0935-679-648

 • 王純勉
  Chin-Mein Wang
 • CC
 • 賴彥志
  Yen-Chin Lai
 • 戴瑞鶯
  Jui-ying  Tai
 • CC CL
 • 0982-057-127
 • 洪儷綺
  LI CHI Hung
 • 0937-619-948
 • chun-kuo liao
 • CC
 • 0922-971-618
 • 吳秀慧
  Wu Siou huei 
 • 0917-090-715
 • 許家榛
  Tanin  Shu
 • 0928-484-638
 • 巫昕穎
  Amy Wu
 • 0961-123-158