• F 部總監
 • Division F Director
 • 劉雨軒
  Yu-xian Liu
 • ACB,ALB
 • 0936-786-828
 • ckc300@gmail.com
  • F 部教育副總監
  • Division F Assistant Program Quality Director
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACS, ALS
 • 0932-818-208
 • davidhuang@leebou.com.tw
  • F 部推廣副總監
  • Division F Assistant Club Growth Director
 • 莊宗田
  Zong-Tian Jhuang
 • CC,CL
 • 0937-251-683
 • zongtianjhuang@yahoo.com.tw
  • F 部秘書
  • Division F Secretary
 • 張紜禎
  Yun-Chen Chang
 • CC
 • 0910-535-061
 • yunjen0406@yahoo.com.tw

  • F1 區總監
  • Area F1 Director
 • 龔敏慧
  Anna Kung
 • CC,CL
 • 0910-708-677
 • clairekung2007@gmail.com
  • F1 區教育副總監
  • Area F1 Assistant Program Quality Director
 • 曾雅琪
  Villy  Tseng
 • CC,CL
 • 0922-801-399
 • villy945@gmail.com
  • F1 區推廣副總監
  • Area F1 Assistant Club Growth Director
 • 李光紘
  Kuang-Hung Li
 • CC,CL
 • 0952-191-286
 • coollyway@hotmail.com
  • F1 區秘書
  • Area F1 Secretary
 • 楊月媚
  Yueh-Mei Yang
 • CC,CL
 • 0932-595-040
 • eizn.h551555@msa.hinet.net

 • 蔡世峰
  Steve Tsai
 • CC ACL
 • 0936-330-886(台哥大)
 • steve6609011977@yahoo.com.tw
 • 黃俊卿
  Jun Qung Huang
 • 0919-138-404
 • drinking28@gmail.com
 • 賴秀琴
  Sita Lai
 • 0932-505-843(中華)
 • sitacoach@gmail.com
 • 方麗慈
  Lisa  Fang
 • CC
 • 0918-958-800(中華)
 • sun740612@gmail.com
 • 張大友
  David  Chang
 • CC、CL
 • 0977-052-188
 • tayuc@hotmail.com
 • 林淑湄
  Judy Lin
 • 0911-118-875(台哥大)
 • judylin929@gmail.com

  • F2 區總監
  • Area F2 Director
 • 陳品元
  PIN YUAN CHEN
 • C.C
 • 0952-323-272
 • serwaykk@gmail.com
  • F2 區教育副總監
  • Area F2 Assistant Program Quality Director
 • 梁芸茜
  Yun Qian Liang
 • CC
 • 0935-122-881
 • j60629294@hotmail.com
  • F2 區推廣副總監
  • Area F2 Assistant Club Growth Director
 • 蔡振安
  Chen-An Jsay
 • 0928-338-873
 • juskey38@yahoo.com.tw
  • F2 區秘書
  • Area F2 Secretary
 • 劉慧如
  Hui Ju Liu
 • CC
 • 0920-265-066
 • qmail6857@yahoo.com.tw

 • 何燦誠
  TSAN-CHENG HO
 • 0931-822-892
 • x0937091835@yahoo.com.tw
 • 陳俊彬
  JIUNN BIN CHERN
 • 0972-699-273
 • ben920923@gmail.com
 • 陳姿如
  TZU JU CHEN
 • 0911-027-737
 • momom0703@hotmail.com
 • 沈祥立
  Lift Shen
 • 0919-040-521
 • liftshen@gmail.com

  • F3 區總監
  • Area F3 Director
 • 張健和
  Chien Huo Chang
 • CC,ALB
 • 0932-542-654
 • fong.hoco@msa.hinet.net
  • F3 區教育副總監
  • Area F3 Assistant Program Quality Director
 • 邱錫銘
  Hsi Ming Chiu
 • CC
 • 0980-409-083
 • kingx1974@gmail.com
  • F3 區推廣副總監
  • Area F3 Assistant Club Growth Director
 • 鐘政凱
  Jheng Kai Jhong
 • 0921-650-201
 • n123919095@yahoo.com.tw
  • F3 區秘書
  • Area F3 Secretary
 • 張斯雲
  Nancy Chang
 • ACB, ALB
 • 0911-757-821
 • fafay127@hotmail.com

 • 謝采純
  Tsai-Chun Hsieh
 • 0905-353-577
 • ps02120400@gmail.com
 • 周麗珠
  LI-CHU CHOU
 • CL
 • 0988-377-158(中華)
 • spotaxvb@ms26.hinet.net
 • 邱錫銘
  King Chiu
 • CC,CL
 • 0980-409-083(中華)
 • kingx1974@gmail.com
 • 蕭松路
  SUNG-LU HSIAO
 • 0933-472-709
 • sunglu0121@yahoo.com.tw
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACS,ALB
 • 0932-818-208
 • davidhuang@leebou.com.tw
 • 鐘政凱
  Cheng kai Chung
 • 0921-650-201
 • n123919095@yahoo.com.tw

  • F4 區總監
  • Area F4 Director
 • 林琍葳
  Li Wei Lin
 • CC,CL
 • 0970-613-759
 • family201467@yahoo.com.tw
  • F4 區教育副總監
  • Area F4 Assistant Program Quality Director
 • 張嘉真
  Chia-Chen Chang
 • CC,CL
 • 0930-893-894
 • maokong79@yahoo.com.tw
  • F4 區推廣副總監
  • Area F4 Assistant Club Growth Director
 • 謝澄賢
  Cheng-Hsien Hsieh
 • CC,CL
 • 0921-355-209
 • fly0856@yahoo.com.tw
  • F4 區秘書
  • Area F4 Secretary
 • 陳志豪
  Chih-Hau Chen
 • CC,CL
 • 0935-679-648
 • c0935679648@gmail.com

 • 王純勉
  Chin-Mein Wang
 • CC
 • a0492356999@yahoo.com.tw
 • 賴彥志
  Yen-Chin Lai
 • s24999049@gmail.com
 • 戴瑞鶯
  Jui-ying  Tai
 • CC CL
 • 0982-057-127(中華)
 • a0982057127@gmail.com
 • 洪儷綺
  LI CHI Hung
 • 0937-619-948
 • teresa63426@yahoo.com.tw
 • chun-kuo liao
 • CC
 • 0922-971-618(中華)
 • a00088@ctsp.gov.yw
 • 吳秀慧
  Wu Siou huei 
 • 0917-090-715
 • lockqc@gmail.com
 • 許家榛
  Tanin  Shu
 • 0928-484-638
 • n0985688379@yahoo.com.tw
 • 巫昕穎
  Amy Wu
 • 0961-123-158
 • a0961123158@gmail.com