• B 部總監
 • Division B Director
 • Diana Watson
 • DTM
 • 0979-007-330
  • B 部教育副總監
  • Division B Assistant Program Quality Director
 • Lisa  Fang
 • CC
 • 0918-958-800
  • B 部推廣副總監
  • Division B Assistant Club Growth Director
 • Suejen Cheng
 • CC, CL
 • 0958-851-131(台哥大)
  • B 部秘書
  • Division B Secretary
 • Elyse Ho
 • CC,CL

  • B1 區總監
  • Area B1 Director
 • Ho Jason
 • ACB, ALB
 • 0921-690-265(遠傳)
 • Cindy  Liang
 • Dan  Lin
 • 0963-156-848(中華)
 • Youmin Chen
 • CC
 • 0911-775-630(中華)
 • Claire Wang
 • CC,CL
 • 0910-375-273(中華)
 • Mary Lee
 • Game Liao
 • ACS, CL
 • 0961-131-123
 • Chih-Yun  Chiu
 • CC
 • 0910-284-990(中華)
 • Guan-Cheng Guo
 • CC
 • 0982-927-269(遠傳)

  • B2 區總監
  • Area B2 Director
 • Kate Chen
 • DTM
 • 0975-793-025
  • B2 區教育副總監
  • Area B2 Assistant Program Quality Director
 • Smart Chen
 • CC
 • 0952-638-013
  • B2 區推廣副總監
  • Area B2 Assistant Club Growth Director
 • Andrew  Brown
  • B2 區秘書
  • Area B2 Secretary
 • Jane Tseng
 • CC
 • 0970-161-210

 • Smart Chen
 • CC
 • 0952-638-013(台哥大)
 • Thomas Wey
 • CC
 • 0935-730-928
 • 彭春蘭
  Chun-Lan Pen
 • 0989-393-688(遠傳)
 • 賴淑芬
  Alina Lai
 • 0918-553-306(台哥大)
 • Shawn Lin
 • ACB, ALB
 • 0960-407-953(台哥大)
 • Howard Yang
 • 0955-292-951
 • Bill Chen
 • Criag Tseng
 • 0955-758-185

  • B3 區總監
  • Area B3 Director
 • Lucas Chen
 • 0978-108-622(中華)
  • B3 區推廣副總監
  • Area B3 Assistant Club Growth Director
 • Yung Hunag
 • CC
  • B3 區秘書
  • Area B3 Secretary
 • Tom Wang
 • 0910-503-686(中華)
 • Ping Hsiao
 • ACB, CL
 • 0972-105-505(中華)
 • Ching-Show Lin
 • William Peng
 • 0937-390-447
 • Jacey Jian
 • 0979-512-713(台哥大)
 • Bill Shih
 • Mike Wang